in Eigen kracht gesprekstechnieken

 

Het overheidsbeleid richt zich komende jaren in toenemende mate op het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen. Dit betekent een nieuwe rol voor begeleiders en hulpverleners. Op dit moment wordt vooral veel óver deze ontwikkelingen gesproken. Heuven & Co biedt een tweedaagse training waarin professionals praktische handvaten én vertrouwen ontwikkelen om binnen de nieuwe context van de WMO effectief met cliënten en hun netwerk te communiceren.

 

Nieuwe rol, nieuwe vragen

De verschuiving in de rol van zorgprofessionals ligt in de komende jaren van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. In toenemende mate wordt van hen gevraagd te sturen op zelfsturing en eigen kracht. Dit gaat gepaard met uitdagende vragen als:

 • Wat betekent het in de praktijk om de cliënt vanuit eigen kracht te ondersteunen?
 • Hoe communiceer ik met cliënten en hun netwerk binnen de nieuwe rol?
 • Hoe laat ik de regie en verantwoordelijkheid bij de cliënt?
 • Hoe kan ik meer loslaten en vertrouwen op de eigen kracht van cliënt en netwerk?
 • Hoe werk ik samen met vrijwilligers en met het netwerk van de cliënt?
 • Hoe ga ik om met weerstanden bij de cliënt en zijn/haar netwerk?

Sturen op zelfsturing

In de tweedaagse training van Heuven & Co ontwikkelen zorgprofessionals praktische gesprekstechnieken én vertrouwen. Zij oefenen met communicatietechnieken in zowel een groepssetting als in 1-op-1 gesprekken om eigen kracht, verantwoordelijkheid en regie van cliënten en hun netwerk te stimuleren. De professionals leren én ervaren aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden. Na afloop van de training weten zij het zelf oplossend vermogen van cliënten en hun netwerk te stimuleren, belemmerende overtuigingen weg te nemen en om te gaan met weerstand en teleurstellingen.

 

Wat levert het op?

Professionals die deelnemen:

 • beschikken na de training over gespreksvaardigheden om zelfsturing bij de cliënten en hun netwerk te stimuleren
 • maken de omslag van een aanbodgerichte naar een oplossingsgerichte benadering.
 • zijn in staat om het zelf-oplossend vermogen van cliënten en hun netwerk aan te boren.
 • zijn in staat om belemmerende overtuigingen weg te nemen en om te gaan met weerstand en teleurstellingen van cliënten en hun netwerk.
 • hebben een helder beeld van hun eigen houding en gedrag in het contact met cliënten en hun netwerk.